Ma-ANAng Pagdating sa

Parokya at Dambana

ni Sta. Ana

Ang Lola ni Hesus at Ina ng ating mahal na Birheng Maria

Mass Intention

Prayer to Saint Anne

O Good Saint Anne, I come to you with confidence, since you are the mother of Mary and the grandmother of Jesus. You are powerful and kind.

Your statue and your relics remind me that you are close to me and to all of us. You help all those who pray to you. Your sole desire is to lead us to Jesus, to obtain from Him all the graces we need in order to follow Him with joy and peace.

I entrust to your care all my intentions, all my needs. Help me open my heart to the graces of the Holy Spirit.

Protect the Church, our parishes, and our pastors. Take care of our families and those who are sick. We confide to you all those who are dear to us, especially our children.

O Good Saint Anne, through your intercession, help us bear witness to Jesus by our Christian life. May we proclaim His message of hope and love.

Amen.

Panalangin sa Harapan ng Imahe ni Santa Ana

Mahal kong Santa Ana, nagpapakumbaba ako sa iyong harapan at nananalanging ako ay iyong saklolohan. Ikaw ang Ina ng kalinis-linisang Birheng Maria na malapit sa iyong puso. Ikaw ang pinagpipitaganang lola ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ay kaibigan ni Hesus sapagkat sinikap mong tuparin ang kalooban ng ama.

Kaya naman tulungan mo Ako, O Santa Ana, batid kong sa bisa ng iyong pagmamahal kay Hesus at pagkalinga sa akin, ako ay iyong tutulungan. Ako ay iyong anak. Sa kasaysayan ng simbahan ay naranasan ng mga Kristiyano ang iyong kagandahang loob. Sila ay nananalangin sayo upang upang itaas mo sa iyong apong si Hesus ang kanilang kahilingang binibigkas ng may pagtitiwala.

Naririto ako upang magpahayag ng aking mga kahilingan. Ang aking mga suliraning pangkatawan at pangkaluluwa. O Santa Ana, tunghayan mo ako ng iyong maawaing mga mata, pangalagaan mo ang aming angkan, ang mga taong mahal sa akin at ang lahat ng mga nagdurusa. Ipagtanggol mo at palakasin ang simbahan at ang mga namumuno rito.

Pinasasalamatan kita, Santa Ana. Nagtitiwala akong matutupad ang aking kahilingan sa tulong mo. Dinirinig ka ni Hesus sapagkat ikaw ay mahal niya. Ipagkakaloob n’ya ang biyayang hinihiling mo para sa akin,

Amen.

St. Anne Picture Cross Image

A Brief History

The Parish of St. Anne in Malicboy was erected on March 17, 1958, thru a decree issued by the late Bishop Alfredo Maria Obviar, D.D. first bishop of Lucena. Late Rev. Fr. Severiano Salvania was the first Parish Priest.


The Declaration

On January 4, 2000, St. Anne Church was declared as Jubilee Pimdrim Church and on July 15 in the same Year the Parish Church was declared as Dioceasan Shrine and called as the “Shrine of the MSKs”

Feast Day

The Feast day of St. Anne and St. Joachim was celebrated every July 26. From 2021 up to Present, Rev. FR. SEVERINO M. HERNANDEZ serves as the 12th Parish Priest.

Pastoral Activities

Church Image

Notice

Due to the pandemic, the Parish will continue to do livestream masses through this site and Facebook Live.

MSK Profiles

St. ANNE Parish and Diocesan Shrine consists of Five Barangays (Silangang Malicboy, Binahaan, Kanlurang Malicboy, Ibabang Pulo, Ilayang Pulo) and with 26 Munting Sambayanag Kristiyano (Basic Ecclesial Community).

Ellipse Image

Schedules

Sunday Mass


7:15 AM & 5:00 PM

Tuesday Novena & Mass


5:45 AM / 10:45 AM / 5:00 PM

Wednesday Mass (for St. Joseph)


7:00 AM

Saturday Mass


7:00 AM

First Friday of the Month


7:00 AM